Dokumenty udostępnione są w Sekretariacie Szkoły, bibliotece Szkoły Podstawowej i Gimnazjum oraz u Dyrektora Szkoły.

* Statut Szkoły

* Wizja, misja, model absolwenta Publicznej Szkoły Podstawowej im. Marii Konopnickiej w Bystrzycy Starej
 

* Szkolny Program Wychowawczo - Profilaktyczny

- wstęp

- oddział przedszkolny

- kl. I - III 

- kl. IV 

- kl. V 

- kl. VI

- kl. VII

- kl. VIII

- kl.  II gimnazjum

- kl.  III gimnazjum

 

* Regulamin udostępniania informacji publicznej:

1) załącznik 1regulamin;

2) załącznik 2wniosek o udostępnienie informacji.

 

* Regulamin organizacyjny Publicznej Szkoły Podstawowej w Bystrzycy Starej

Regulamin  przyjmowania i rozpatrywania skarg i wniosków

* Regulamin pracy Komisji Rekrutacyjnej i postępowania rekrutacyjnego

* Regulamin ewidencjonowania i udostępniania uczniom podręczników przekazanych szkole przez MEN oraz podręczników, materiałów edukacyjnych i materiałów ćwiczeniowych zakupionych ze środków dotacji celowej.