Dokumenty udostępnione są w Sekretariacie Szkoły, bibliotece Szkoły Podstawowej i Gimnazjum oraz u Dyrektora Szkoły.

* Statut Szkoły

**********************************

* Koncepcja funkcjonowania i rozwoju ZSP
w Bystrzycy Starej

 Rozwój szkoły

Koncepcja funkcjonowania i rozwoju Zespołu Szkół Publicznych w Bystrzycy Starej uwzględnia przede wszystkim przygotowanie uczniów do dalszego etapu edukacyjnego poprzez:

 • Budowanie jakości placówki poprzez analizowanie i diagnozowanie efektów kształcenia (egzaminy zewnętrzne, sprawdziany), ustalanie wniosków i określanie sposobu ich realizowania oraz ewaluację.
 • Realizowanie statutowych zadań placówki, respektowanie prawa oświatowego, tworzenie spójnych, klarownych dokumentów szkoły, wykorzystywanie wniosków i zaleceń wskazanych przez organ nadzorujący i prowadzący szkołę w ramach ustawowych kompetencji.

Priorytety w budowaniu pożądanego i akceptowanego wizerunku szkoły w środowisku:

 • Sprawna i spójna organizacja placówki, kultura organizacyjna, współuczestniczenie różnych podmiotów w działalności szkoły,
 • wykorzystywanie nowoczesnej bazy szkoły do usprawniania procesu nauczania i uczenia się,
 • podnoszenie i doskonalenie kwalifikacji nauczycieli,
 • wspomaganie kadry pedagogicznej przy wykorzystaniu dotychczasowych jej kompetencji do realizacji celów szkoły,
 • upowszechnianie dokonań, dzielenie się sposobem rozwiązywania problemów dydaktycznych, wychowawczych, inspirowanie do rozwoju, wykorzystanie potencjału kadry pedagogicznej,
 • przekazywanie wniosków i uwag z prowadzonego przez dyrektora nadzoru pedagogicznego,
 • współpraca nauczycieli z uczniami i ich rodzicami, prawnymi opiekunami.

Zwrócenie szczególnej uwagi na:

 • respektowanie zapisów systemu oceniania i jego wpływ na nauczanie i uczenie się, uwzględnianie opinii rodziców o problemach dziecka,
 • modyfikowanie programów nauczania uwzględniających możliwości zespołów klasowych,
 • wykorzystywanie obserwacji do uzyskania informacji o procesie nauczania i uczenia się, oceny efektów pracy nauczycieli,
 • podniesienie umiejętności językowych uczniów zapewniając stabilną kadrę nauczycieli.

Promocja szkoły

W sytuacji dużej konkurencyjności na rynku oświatowym zaplanowanie działań w celu upowszechniania dokonań szkoły w środowisku, by jak najwięcej uczniów kończących szkołę podstawową kontynuowało naukę w gimnazjum w Zespole Szkół Publicznych w Bystrzycy Starej.

W tym zakresie promocji szkoły istotne jest:

 • wypracowanie przyjaznych kontaktów z rodzicami, ze środowiskiem, innymi placówkami oświatowymi w gminie,
 • podkreślenie specyfiki wychowawcze, edukacyjnej szkoły,
 • pogłębianie więzi z tradycją teraźniejszością, akcentowanie wychowania patriotycznego,
 • zwrócenie uwagi na nieprzemijające wartości dziedzictwa historycznego, kulturowego, krajoznawczego gminy Strzyżewice jako podstawa do wymiernych działań dydaktycznych, wychowawczych placówki,
 • wymiana międzynarodowa w ramach projektów unijnych,
 • podkreślanie wartości wynikających z kontaktów z Parafią Rzymskokatolicką, współpraca z Centrum Kultury Gminy Strzyżewice, Strzyżewickim Towarzystwem Regionalnym, Biblioteką Gminną, Klubem Sportowym ISKRA Piotrowice, Szkolnym Powiatowym Związkiem Sportowym, Młodzieżowym Domem Kultury w Lublinie – ,,Galeria po 111 Schodach’’ i innymi podmiotami, które mogą mieć znaczący wpływ na promowanie Zespołu Szkół Publicznych w Bystrzycy Starej
 • ciągła modyfikacja i uaktualnianie strony internetowej Zespołu.

Współpraca z Radą Rodziców

 • wykorzystywanie uwag i spostrzeżeń rodziców jako pomocnych wskazówek w organizowaniu pracy szkoły,
 • informowanie o przyjętych programach nauczania, dokumentach szkolnych,
 • modyfikowanie ustalonych działań wychowawczych w zależności od potrzeb szkoły,
 • wdrażanie programów profilaktyki,
 • zapoznawanie z zagrożeniami cywilizacyjnymi,
 • omawianie problemów uczniów w atmosferze zrozumienia i chęci wskazania na pomoc,
 • zapewnienie możliwości czynnego udziału rodziców w życiu szkoły.

Bezpieczeństwo uczniów

W zakresie podnoszenia bezpieczeństwa uczniów w szkole:

 • stała ocena warunków pracy i nauki uczniów w szkole, planowanie ich poprawy,
 • współpraca z organem prowadzącym w zakresie realizacji przyjętych programów bezpieczeństwa,
 • sprawny dowóz uczniów, opiekę w świetlicy, dyżurach, przerwach śródlekcyjnych, uroczystościach szkolnych, dyskotekach, wycieczkach,
 • monitorowanie postaw uczniów, przeciwdziałanie agresji, przemocy, tworzenie atmosfery, przyjaznych kontaktów z rówieśnikami,
 • wdrażanie programów profilaktycznych, prozdrowotnych,
 • współpraca z policją , strażą pożarną, służbą zdrowia, poradnią pedagogiczno psychologiczną.

Samorząd Uczniowski

Ważną rolą w życiu szkoły jest przedstawicielstwo uczniów w pracy Samorządu Uczniowskiego. Zwrócenie uwagi na to, w jaki stopniu uczniowie maja wpływ na swoje życie w szkole i na sprawy ich dotyczące. Przyjazne wsparcie dorosłych, pozyskiwanie informacji zwrotnych od uczniów przez dyrektora, wychowawców klas, opiekunów, warunkują efekty tej współpracy.

Sprawnie funkcjonujący Samorząd Uczniowski wywiera wpływ na demokratyzację życia szkoły, spełnia ważny etap do budowania społeczeństwa obywatelskiego.

W zakresie współpracy z organem prowadzącym – Gmina Strzyżewice:

 • racjonalne wykorzystanie środków publicznych na cele szkoły,
 • podniesienie estetyki pomieszczeń szkoły,
 • przedstawianie potrzeb szkoły,
 • wykorzystywanie możliwości gminy w realizowaniu zadań innych obszarów działalności społecznej (kultura, opieka, kultura fizyczna),
 • wyrobienie przekonania o zasadności ubiegania się o wpieranie działań szkoły, które przyczyniają się do efektywności kształcenia i rozwoju uczniów( projekty edukacyjne, projekty europejskie, współpraca z zagranicą),
 • zapoznanie i respektowanie zakresu i zasad udostępniania majątku szkoły na potrzeby mieszkańców ( boisko szkolne, sala gimnastyczna).

* Misja Szkoły

Wychowywać, to nie znaczy kształcić tylko rozum,
lecz kształtować harmonijnie całego człowieka,
więc także jego serce i charakter.

Wychowywać, to znaczy również -
z pokolenia na pokolenie przekazywać wartości,
które nadają życiu sens i wypełniają je treścią.

 Phil Bosmans

Służymy wiedzą, umiejętnościami i doświadczeniem, aby nasi uczniowie byli świadomi swoich możliwości oraz mogli odnosić sukcesy w ciągle zmieniający m się świecie. Wychowujemy w duchu prawa i godności człowieka, poszanowaniu tradycji oraz historii ojczyzny i regionu. Razem z rodzicami wspieramy każdego ucznia w poszukiwaniu drogi edukacyjnej i kształtowaniu własnej osobowości. Wzmacniamy jego kreatywność, sprawności językowe, umiejętność współpracy w grupie oraz indywidualne możliwości intelektualne. Dbamy o bliski kontakt z szeroko pojętą kulturą i sztuką, która kształtuje człowieka wrażliwego na otaczający go świat.

 
Poprzez zaangażowanie w działalność wolontariatu i działania profilaktyczne wzmacniamy u swoich uczniów cechy charakteru, takie jak: wszechstronność, solidarność, tolerancja, wrażliwość odpowiedzialność za siebie jak i za drugiego człowieka. Biorąc aktywny udział w życiu środowiska lokalnego, przygotowujemy do życia w społeczeństwie demokratycznym.
 
Jesteśmy szkołą zapewniającą rozwój zainteresowań. Wszystkie podejmowane przez nas działania pedagogiczne i opiekuńczo-wychowawcze kierujemy na rozwój podopiecznych, zapewniając im wszechstronny rozwój w bezpiecznym i przyjaznym środowisku. Systematycznie przeprowadzamy wewnętrzne badania, diagnozowanie i ocenianie jakości pracy, a wyniki ewaluacji skutków działań statutowych wykorzystujemy do stałego doskonalenia pracy całego Zespołu.


MODEL ABSOLWENTA SZKOŁY PODSTAWOWEJ:

Absolwent Publicznej Szkoły Podstawowej im. Marii Konopnickiej w Bystrzycy Starej to człowiek, który:

1) jest dobrze przygotowany do nauki w gimnazjum,
2) posiada umiejętność praktycznego zastosowania wiedzy w codziennym życiu oraz stara się wszelkie problemy rozwiązywać w sposób twórczy,
3) rozwija zainteresowanie otaczającym go światem,
4) posługuje się na poziomie podstawowym technologią informatyczną,
5) jest przygotowany do odbioru różnych form kultury,
6) potrafi dokonać samooceny,
7) dba o bezpieczeństwo swoje i innych,
8) szanuje historię, kulturę i tradycje swojego narodu,
9) ma poczucie przynależności do Europy, posiada podstawową wiedzę o integracji europejskiej,
10) charakteryzuje się wrażliwością, dociekliwością, sumiennością i uporem w dążeniu do celu,
11) potrafi wybrać bezpieczną i zdrową drogę swego rozwoju,
12) okazuje szacunek i życzliwość wszystkim ludziom,
13) potrafi działać w grupie,
14) zdaje sobie sprawę z konieczności ochrony środowiska naturalnego.

MODEL ABSOLWENTA GIMNAZJUM:

Absolwent Gimnazjum nr 1 w Bystrzycy Starej to obywatel Europy XXI wieku, który:

1) jest świadomy swoich korzeni, dumny z pochodzenia i przynależności, godnie reprezentuje swoją szkołę, region
i kraj,
2) posiada akceptowany społecznie system wartości i zachowań, które ułatwiają mu podejmowanie współpracy
z innymi,
3) jest świadomy życiowej użyteczności zdobytej wiedzy i umiejętności przedmiotowych,
4) posiada nawyki zdrowego stylu życia i dostrzega zależność pomiędzy stanem zdrowia a swoim postępowaniem,
5) posługuje się dwoma językami obcymi,
6) wykorzystuje najnowsze techniki multimedialne,
7) umie stale się uczyć i doskonalić,
8) wie, gdzie szukać pomocy w rozwiązywaniu złożonych problemów,
9) jest otwarty na europejskie i światowe wartości kultury.

 

* Szkolny program profilaktyki 

- oddział przedszkolny

- kl. I - III SP

- kl. IV - VI SP

- kl.  I - III GIM

* Program wychowawczy

* Regulamin udostępniania informacji publicznej:

1) załącznik 1regulamin;

2) załącznik 2wniosek o udostępnienie informacji.

 

* Regulamin organizacyjny ZSP w Bystrzycy Starej

Regulamin  przyjmowania i rozpatrywania skarg i wnioskówi wniosków

 * Regulamin pracy Komisji Rekrutacyjnej i postępowania rekrutacyjnego

* Regulamin ewidencjonowania i udostępniania uczniom podręczników przekazanych szkole przez MEN oraz podręczników, materiałów edukacyjnych i materiałów ćwiczeniowych zakupionych ze środków dotacji celowej.

* Regulamin świetlicyReforma oświaty

dobraszkola

Sport

 • Rozgrywki mini-koszykówki dziewcząt za nami… +

  W lutym i marcu bieżącego roku drużyna koszykarek ( klasy V i VI ) naszej szkoły brała udział w Igrzyskach Młodzieży Szkolnej Zobacz całść
 • Wiosna, wiosna, ach to Ty… +

  21 marca w naszej szkole świętowaliśmy Pierwszy Dzień Wiosny. Tego dnia samorządy uczniowskie szkoły podstawowej i gimnazjum przygotowały dla uczniów Zobacz całść
 • Przewroty, skoki, przerzuty, salta. WF na trampolinach. +

  Grupa chłopców z klas szóstych naszej szkoły 27 lutego wybrała się na nietypową lekcje wychowania fizycznego. Lekcja odbyła się w Zobacz całść
 • Zawody gminne w mini koszykówce. +

   W ubiegły piątek 17.02.2017 roku, na sali gimnastycznej naszej szkoły odbyły się gminne zawody w mini koszykówce. Z terenu gminy Zobacz całść
 • „Maluch lubi ruch” w naszej szkole +

  Z inicjatywy Dyrekcji dnia 5 października zorganizowany został festyn rekreacyjny pn. " Maluch lubi ruch"   Do udziału w nim zaproszone Zobacz całść
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7

Warto zapamiętać