W bieżącym roku szkolnym w Zespole Szkół Publicznych w Bystrzycy Starej podjęto następujące działania wspierające rodziców w procesie wychowania dzieci i młodzieży oraz kształtujące u uczniów właściwe postawy wobec zagrożeń:

 • Dla rodziców uczniów ZSP zorganizowano spotkanie z psychologiem Powiatowego Centrum Edukacji i Pomocy Psychologiczno-Pedagogicznej w Lublinie WPŁYW MASS MEDIÓW NA ROZWÓJ DZIECKA.
 • W klasach III szkoły podstawowej  przeprowadzono lekcję: DBAMY O NASZE BEZPIECZEŃSTWO.
 • W klasach I gimnazjum przeprowadzono lekcje: JESTEM UCZNIEM GIMNAZJUM, dotyczące BUDOWANIA POCZUCIA WŁASNEJ WARTOŚCI, "...www. W SIECI - KORZYŚCI I ZAGROŻENIA PŁYNĄCE Z INTERNETU", JESTEM... POTRAFIĘ... MAM...
 • W klasach II gimnazjum przeprowadzono lekcje: WARTOŚCI W ŻYCIU MŁODEGO CZŁOWIEKA, DROGA DO SZCZĘŚCIA.
 • W klasach III gimnazjum przeprowadzono lekcję: JAK RADZIĆ SOBIE ZE STRESEM?
 • Dla uczniów klas 0 - III ZSP zorganizowano spotkanie z pracownikami KM Policji w Lublinie na temat BEZPIECZEŃSTWA.
 • Dla uczniów klas I-III gimnazjum zorganizowano spotkanie z pracownikami z KM Policji w Lublinie na temat cyberprzemocy i bezpiecznych zachowań młodych ludzi.
 • Dokonano ewaluacji programów: profilaktycznego i wychowawczego ZSP oraz opracowano zasady postępowania w sytuacjach dotyczących przemocy i cyberprzemocy.
 • Zorganizowano wycieczkę uczniów klas I gimnazjum na wykład dotyczący CYBERPRZEMOCY w ramach działań podejmowanych przez Uniwersytet Otwarty KUL.
 • Zorganizowano pogadanki z pedagogiem szkolnym w klasach IV-VI na temat bezpieczeństwa oraz praw i obowiązków ucznia.
 • W gimnazjum odbył się apel profilaktyczny.
 • Odbyły się lekcje wychowawcze w poszczególnych zespołach klasowych dotyczące w/w treści.

NA  BIEŻĄCE PÓŁROCZE ZAPLANOWANO PONADTO NASTĘPUJĄCE DZIAŁANIA:

 • Spotkanie rodziców uczniów ZSP z pracownikami KM Policji w Lublinie na temat BEZPIECZEŃSTWA DZIECI I MŁODZIEŻY – kwiecień 2017r.
 • Warsztaty profilaktyczne dla uczniów uczęszczających do ZSP w Bystrzycy Starej – maj 2017r.
 • Godziny wychowawcze na temat szeroko rozumianego bezpieczeństwa dzieci i młodzieży.
 • Realizacja treści zawartych w  szkolnych programach: profilaktycznym, wychowawczym oraz BEZPIECZNA SZKOŁA, NIE ZAMYKAJ OCZU NA  AGRESJĘ i TRZECI ELEMENTARZ.